Kennisplein

Op het Kennisplein vind je kennisaanbieders op de markt van wonen, welzijn en zorg. 


KennispleinAlzheimer Nederland

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Dit doen we aan de hand van onze vijf speerpunten.
- Onderzoek
- Ondersteuning
- Belangenbehartiging
- Dementievriendelijke samenleving
- Voorlichting en informatie
Bezoek ons op het Kennisplein, we delen graag kennis, ervaringen en bieden informatie over Alzheimer Nederland.


KennispleinButterfly Effect

Butterfly Effect bouwt bruisende gemeenschappen. Wij geloven in de waarde van natuurlijke verbindingen tussen mensen met én zonder zorgvraag. Door woningen te verhuren aan vrijwilligers en zorgmedewerkers, bouwen we aan bruisende gemeenschappen voor jong en oud. Hierin richten wij ons op elke stap van het proces: van het ontwikkelen en onderhouden van de woningen tot het werven en coachen van de bewoners.


KennispleinDe Plekkenmakers

Wij maken plekken die kloppen. Gebieden die iets te bieden hebben. En gebouwen die wat betekenen. Goeie plekken maak je samen. Dat is wat we doen. We brengen mensen bij elkaar. Halen ze weg van de zijlijn. Dan gaan we op zoek naar hun ideeën en opvattingen. Zodat het straks ook hun plek is.

Wil je meedenken over mogelijke veranderingen in de toekomst van wonen, zorg en welzijn? Kom dan langs de Koepel op het Kennisplein. Hier maken wij visualisaties gedurende het congres en verzamelen we uw top of mind gedachten om nieuwe ideeën tot bloei te laten komen.


KennispleinDe Vilans Hulpmiddelenwijzer

De Vilans Hulpmiddelenwijzer is een website met onafhankelijke informatie over honderden zorghulpmiddelen die het dagelijkse leven makkelijker maken. De website helpt cliënten en mantelzorgers bij hun oriëntatie en het kiezen van een hulpmiddel. Op het congres Thuis in de wijk laten we u g graag kennismaken met de Hulmiddelenwijzer.

De Hulpmiddelenwijzer is een website van Vilans, kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. www.hulpmiddelenwijzer.nl


KennispleinLVGO

Het doorstromen van 50-plussers naar (geclusterde) woonvormen die voorzien in leeftijdsbestendig wonen en een hoogwaardig sociaal netwerk, is een belangrijke factor in de aanpak van de woningcrises. De LVGO biedt gemeenten en woningcorporaties handvatten hoe hierin een aanjagende factor te zijn. Zij is de grootste landelijke belangenbehartiger van honderden woongemeenschappen en initiatieven daartoe in Nederland, waar 50-plussers de regie houden zelfstandig te kunnen blijven wonen, in een woongemeenschap waar een actief, betrokken leven en goed nabuurschap, in verbinding met de buurt of wijk, hand in hand gaan.


KennispleinMantelzorgNLpro

Faciliteer jij mantelzorgers met wonen of op een andere manier? Denk erover na hoe de mantelzorger naast de zorg tijd kan overhouden voor andere activiteiten. Kom bij ons voor advies, trainingen of coaching.
Bied jij zorg aan een cliënt in een mantelzorgrelatie? Dan wil je ook oog hebben voor de mantelzorger. Maar hoe doe je dat en hoe voorkom je overbelasting bij de mantelzorger die in deze relatie de eerste zorgverlener is? Haal bij ons de handzame Waaier op: Actieplan voor zorgprofessionals.

Dus ben je een professionele aanbieder voor mantelzorgers, kom dan naar de stand van MantelzorgNLpro op het kennisplein.


KennispleinNationaal Ouderenfonds

Met Oldstars Sport, De Derde Helft en Oldstars Vitaal organiseert het Nationaal Ouderenfonds al jaren lokaal beweegprojecten om ouderen in beweging te krijgen en houden. Daarnaast worden zij hierdoor in staat gesteld om een sociaal netwerk op te bouwen en te behouden en voorkomen we eenzaamheid.

Heb jij ideeën om samen meer te bewegen in de wijk? Of ben je nieuwsgierig naar beweeginnovaties die je hiervoor kunt gebruiken? We ontmoeten je graag bij onze stand op het Kennisplein of bij de ronde tafel.


KennispleinNederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE)

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van zorgzame gemeenschappen. Daarvan zijn er al ongeveer 2.000 in ons land. Ze gebruiken een veelheid van namen, van zorgzaam dorp tot zorgcoöperatie en van noaberzorgpunt tot stadsdorp. Maar wat hen bindt is dat ze als samenwerkende bewoners de leefbaarheid en gezondheid van hun buurt of dorp willen verbeteren. Zo krijgt het begrip nabuurschap een nieuwe invulling.


KennispleinPlatform31

Inwoners met een behoefte aan zorg of ondersteuning zijn van alle tijden, maar waar ze wonen verandert met de tijd. Passend wonen in kleinschalige voorzieningen of zelfstandig wonen in wijken en buurten is de wens. Dit vraagt van gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties dat zij werken aan nieuwe arrangementen voor wonen, welzijn en zorg. Ook inwoners zelf nemen hiertoe initiatief.
Platform31 inspireert door kennisontwikkeling en innovatie op het thema wonen en zorg. Bent u aan de slag met passend woonaanbod en doorstroming, ontwikkelt u geclusterd woonvormen of werkt u aan de toegankelijke leefomgeving, kom dan bij ons buurten. 


KennispleinPraat vandaag over morgen

Het aantal ouderen neemt toe en de zorgvraag stijgt, maar het aantal medewerkers dat in de zorg werkt groeit niet mee.
Dat betekent iets voor hoe we de zorg samen organiseren. Met de publieksaanpak ‘Praat vandaag over morgen’ vergroten we de maatschappelijke betrokkenheid bij de toekomst van de zorg voor ouderen en chronisch zieken.
We roepen iedereen in Nederland op om na te denken over het organiseren van hun eigen oude dag, en het gesprek daarover met hun omgeving aan te gaan.
Hoe wil jij oud worden? Is jouw woning nog geschikt om in te wonen als je ouder bent? En welke wensen en verwachtingen heb jij? Stel het niet uit. Praat vandaag over morgen.


KennispleinRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Bij de kraam van de RVO kan hebben we informatie over de verschillende regelingen en programma’s die we op het gebied van Wonen en Zorg aanbieden.
Het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA), voorheen ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ), heeft speciaal ook aandacht voor ouderenhuisvesting, gericht op langer zelfstandig thuis wonen, nieuwbouw, bestaande bouw en woonomgeving. Je kan ter plekke met de experts in gesprek over vragen die spelen in jouw gemeente of organisatie.
Daarnaast geven we graag toelichting over de beschikbare regelingen zoals, de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ), voor initiatiefnemers van vernieuwende woon(zorg)vormen, en de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO).


KennispleinTaskforce Wonen en Zorg - het vervolg
De Taskforce Wonen en Zorg heeft sinds begin 2020 de woonzorgopgave voor ouderen op de kaart gezet en samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgkantoren bevordert. Met de komst van de Rijksprogramma’s is de woonzorgopgave een nieuwe fase ingegaan: het maken van bindende afspraken onder regie van de provincies en het tot uitvoering brengen van concrete projecten op lokaal niveau. De Taskforce Wonen en Zorg heeft daarom besloten zijn inzet per 1 maart 2023 te beëindigen. Maar, de opgaven zijn nog groot en de uitvoeringsvraagstukken complex. Vandaar dat we met de partners die betrokken waren bij de Taskforce, volop in gesprek zijn over een vervolg. Op 22 maart vertellen we daar graag meer over aan onze kraam.


KennispleinTwynstraGudde

Ben jij op zoek naar concrete handvatten en bewezen oplossingen voor de opgaven binnen wonen, zorg en welzijn? De opgaven zijn evident, maar hoe pak je ze aan en waar begin je? TwynstraGudde ondersteunt organisaties landelijk, regionaal en lokaal bij het vormgeven van verandering. Uitvoering geven aan de wijk van morgen, en het werken aan nieuwe oplossingen vraagt om experimenteerruimte én een gezamenlijke aanpak. Maar wie heeft welke rol en welke verantwoordelijkheid, en hoe gaan we om met wat daar tussen ligt?

Op het congres Thuis in de wijk delen wij onze kennis en praktijkervaringen uit het land. We zien je graag voor een kennismaking op het Kennisplein.KennispleinUitgeverij SWP

Uitgeverij SWP is dé uitgeverij van vakboeken en vakbladen voor de professionals werkzaam op het gebied van Wonen, Welzijn en (Ouderen)Zorg.

De digitale kennisbanken sociaaldigitaal.nl en ggzdigitaal.nl bevatten een omvangrijk overzicht van honderden artikelen uit onze vakbladen, diverse boeken en allerhande beleidsdocumenten. Gerangschikt in overzichtelijke categorieen en via een handige zoekfunctie razendsnel beschikbaar.

SWP werkt nauw samen met haar zusterorganisaties: Logavak Opleidingsgroep, na- en bijscholing en Logacom, congressen, conferenties en seminars.


KennispleinZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen is het landelijke kennisplatform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken.

Middels de website, nieuwsbrieven, digitale magazines, excursies, ronde tafels, congressen, jaarlijkse prijsvraag, lunchlezingen verzamelt en verspreidt het platform samen met de leden kennis.


Thuis in de wijk wordt ondersteund door ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS en Zorgverzekeraars Nederland.

 

 

Terug naar boven