Organisaties en projecten op het kennisplein

Hieronder staan korte beschrijvingen van de organisaties en projecten die je kunt vinden op het kennisplein.


Nederland staat voor een grote woonopgave. Alzheimer Nederland mist echter mensen met dementie als doelgroep in de bouwplannen. Specifiek bouwen voor mensen met dementie is nodig en belangrijk. In Nederland hebben 290.000 mensen dementie, in 2040 zijn dat er een half miljoen. Ruim driekwart (79%) van de mensen met dementie woont thuis, maar dit zijn vaak geen passende woningen. Bouwen voor mensen met dementie zorgt dan ook voor een doorstroom op de woningmarkt die voor de hele maatschappij nodig is. AN heeft onderzoek gedaan naar de woonbehoeften van mensen met dementie. Bezoek onze stand, we praten we je graag bij!

Stel het niet uit. Praat vandaag over morgen. Nederland vergrijst in snel tempo. Dat vraagt iets van ons allemaal. Hoe we de zorg voor ouderen organiseren én wat we voor elkaar doen.
Met de publiekscampagne ‘Praat vandaag over morgen’ betrekt ActiZ heel Nederland bij de toekomst van de ouderenzorg. We roepen iedereen in Nederland op om het gesprek aan te gaan.
Wat kun jij betekenen voor de ouderen in jouw omgeving? Hoe wil jij zelf oud worden? Wat verwacht je van je naasten, je buurt of van de overheid? Kortom…hoe wil Nederland ouder worden?

Nederland Zorgt Voor Elkaar is dé landelijke vereniging van bewonersinitiatieven die actief zijn op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Inmiddels verenigen we ongeveer 1.500 initiatieven, zoals stadsdorpen en zorg- en dorpscoöperaties. Samen geven we invulling aan gemeenschapskracht. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau.

Kom langs op de kennismarkt en ga met Evert van Schoonhoven en Luit Hummel van NLZVE in gesprek over hoe gemeenschapskracht bij kan dragen aan de woonzorgopgave van vandaag en morgen.

Het doorstromen van 50-plussers naar (geclusterde) woonvormen die voorzien in leeftijdsbestendig wonen en een hoogwaardig sociaal netwerk, is een belangrijke factor in de aanpak van de woningcrises. De LVGO biedt gemeenten en woningcorporaties handvatten hoe hierin een aanjagende factor te zijn. Zij is de grootste landelijke belangenbehartiger van honderden woongemeenschappen en initiatieven daartoe in Nederland, waar 50-plussers de regie houden zelfstandig te kunnen blijven wonen, in een woongemeenschap waar een actief, betrokken leven en goed nabuurschap hand in hand gaan.

https://www.lvgo.nl/

Bij de kraam van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaan we met je in gesprek over de verschillende regelingen en programma’s die we op het gebied van Wonen en Zorg aanbieden. Zo staan er voor initiatiefnemers van vernieuwende woon(zorg)vormen adviseurs van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ). Om de bouw van ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting te stimuleren zijn er daarnaast adviseurs van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO).

De adviseurs en experts van het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) en het Expertteam Weer Thuis (EWT) kunnen ten slotte ter plekke met je sparren over knelpunten in jouw gemeente of organisatie.

Inwoners met een behoefte aan zorg of ondersteuning zijn van alle tijden, maar waar ze wonen verandert met de tijd. Wonen in kleinschalige voorzieningen of zelfstandig wonen in wijken en buurten geniet nu de voorkeur. Dit vraagt van gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties dat zij werken aan nieuwe arrangementen voor wonen, welzijn en zorg. Ook inwoners zelf nemen hiertoe initiatief.

Platform31 inspireert door kennisontwikkeling en innovatie op het thema wonen en zorg. Ben je aan de slag met een woonzorgvisie, ontwikkel je een woonvariant voor senioren of beschermd wonen of werk je aan inclusieve wijken? Kom dan zeker bij ons buurten.

www.platform31.nl/wonenenzorg

De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van ActiZ, Aedes, VNG, ZN en de ministeries van VWS en BZK. De Taskforce stimuleert gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgkantoren bij een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave voor ouderen. Met ons landelijk dekkend netwerk van ambassadeurs agenderen we de opgave en brengen we regionaal het gesprek tussen de partners tot stand. Op de website van de Taskforce staan verschillende goede voorbeelden, handreikingen en ondersteuningsmogelijkheden om partijen te inspireren en verder te helpen. Kom gerust langs bij onze stand voor meer informatie!

Het Thuishuisproject is een uniek leef- en woonconcept voor alleenstaande senioren, met een duidelijke visie en bewezen rendement, bestaande uit twee onderdelen:
1. Thuisbezoek; activiteiten in de wijk, waarmee senioren worden opgespoord om hen over de drempel te verleiden weer mee te doen.
2. Thuishuis; een kleinschalige zelfstandige woonvorm; ’Studentenhuis’ voor senioren met smalle beurs. 5 a 7 bewoners in één huis, met individuele -en gemeenschappelijke ruimtes.

In onze stand op het Kennisplein zijn aanwezig: Annelies Brand (projectcoach - ervaringen & inkijkje in het ontwikkelingsproces van het Thuishuisproject )en Chris Schalkwijk (penningmeester - ervaring op het gebied van strategie en financiën). Tevens aanwezig zijn Herman Esschendal (architect-bouwkundig adviseur), Lotte Ruyten (vrijwilligerscoördinator) en Jan Ruyten (grondlegger).

Er ontstaat steeds meer behoefte aan woonvormen tussen thuis en verpleeghuis.

Graag nemen wij je mee aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe je na de initiatieffase op een verantwoorde manier jouw vastgoedproject kunt financieren. Via onze platformen Andersfinancieren en Geldvoorelkaar zijn reeds verschillende zorg gerelateerde financieringsvraagstukken gerealiseerd. Op deze manier kun je tevens de binding met je stakeholders vergroten. Je financiers worden ambassadeurs!

Hoe overtuig je investeerders om jouw project mogelijk te maken en welke financiële criteria zijn daarbij belangrijk? Fred van der Stappen, bestuurder, beantwoordt al je vragen en kijkt graag samen met jou of je project op deze manier gerealiseerd kan worden.

ZorgSaamWonen is het landelijke kennisplatform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken.

Middels de website, nieuwsbrieven, digitale magazines, excursies, ronde tafels, congressen, jaarlijkse prijsvraag, lunchlezingen verzamelt en verspreidt het platform samen met de leden kennis.

Terug naar boven